Prakata
DATO' SRI MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH

Penjawat awam adalah tonggak dan contoh teladan yang sering dikaitkan dengan budi pekerti dan nilai yang tinggi. Sehubungan dengan itu, saya sering tekankan kepentingan setiap penjawat awam agar memiliki integriti, kepantasan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai awam. Penghayatan penuh terhadap kepentingan aspek nilai-nilai ini amatlah penting dan akan mendatangkan implikasi yang besar kepada tahap produktiviti perkhidmatan awam.

Sejajar dengan tujuan ini, penemuan daripada kajian yang dilaksanakan di negara-negara maju menunjukkan bahawa kesejahteraan psikologi pekerja akan menyumbang kepada kadar produktiviti organisasi dalam perkhidmatan kerajaan.

DATO' SRI MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

DATO' PAUZAN BIN AHMAR

Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan IKPM di peringkat perkhidmatan awam. Keputusan yang diperolehi akan dapat membantu bahagian ini merangka dapatan bagi meningkatkan tahap kesejahteraan penjawat awam bagi tahun-tahun yang akan datang. Hasrat ini selaras dengan perancangan Pelan Strategik Perkhidmatan Psikologi Sumber Manusia 2021-2025 yang menggariskan kepentingan kesejahteraan modal insan dalam organisasi bagi melahirkan penjawat awam yang berprestasi tinggi.

DATO' PAUZAN BIN AHMAR
Penasihat Projek
Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi

DR. ABDUL JALIL BIN HASSAN

Pada permulaannya IKPM telah dibangunkan bagi mengukur tahap kesejahteraan psikologi penjawat awam di peringkat organisasi. IKPM telah menggariskan beberapa aspek kehidupan yang perlu dalam mencapai kesejahteraan holistik. Oleh itu, daripada dapatan yang diperolehi sesebuah organisasi boleh melihat di mana berlakunya ketirisan dan dapat merangka tindakan bagi mengatasi isu yang dihadapi.

DR. ABDUL JALIL BIN HASSAN
Pengarah Projek
Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia